دانلود مقاله تحلیل و طراحی مدار هیدرولیکی دستگاه پرس هیدرولیک

دانلود
مقاله شامل:


شیر کنترل جهت حرکت DIRECTIONAL CONTROL VALVE DCV

گزارش کامل با ذکر محاسبات و نرم افزار Automation studio 

منبع قدرت  HYDRAULIC PUMP

پمپ هیدرولیکی 

شیر اطمینان  RELIEF VALVE

فیلتراسیون

انتخاب ابعاد و پارامتر های دیگر سیلندر هیدرولیک

سیلندر هیدرولیک  HYDRAULIC CYLINDER

 جنس میله ی پیستون 

 سیستم آببندی   SEALING SYSTEM

 محاسبات و آنالیز طرح 

 روغن مورد استفاده

 محاسبات مربوط به دبی برگشتی از سیلندر به مخزن در حرکت رو به پایین و بالا

 محاسبات مربوط به سرعت سیلندر در حرکت رو به جلو و رو به عقب

 OVERALL EFFICIENCY

 محاسبات مربوط به پمپ

 محاسبه ی سرعت متوسط جریان در خط ورودی و خروجی پمپ 

 محاسبه توان الکتروموتور مورد نیاز

 مدار هیدرولیکی و تفسیر عملکرد آن 

 تعیین نوع جریان

 توقف حرکت به منظور توقف در یک وضعیت خاص

 حالت حرکت سیلندرپرس به پایین

 تحلیل گرافی 

 حرکت سیلندر به سمت بالا 

 سیلندر هیدرولیک

نموداری

 وضعیت خنثی

 حرکت رو به پایین سیلندر

 شمای کلی مدار 

 حرکت رو به بالا منابع و مراجعبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,