رمز خود را فراموش کرده ام ! ثبت نام جدید

دانلود تحقیق گیربکس های اتوماتیک


برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

جزئیات و دانلود
در ﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﺳﺎزی در ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  زﻳﺎد  ﺑﻪ  ﺳﻤﺖ  اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻮﻣﺒﻴﻞﻫﺎی دﻧﺪه اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ )ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ (ﻣیرود،  اﻳﻦ در  ﺣﺎﻟی  اﺳﺖ  ﻛﻪ  ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﻌﻤﻮﻟی دارای ﻣﺰاﻳﺎ و ﻓﻮاﻳﺪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده زﻳﺎدی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎری از  اﻳﻦ ﻓﻮاﻳﺪ ﻫﻨﻮز ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .

ﻳﻜی از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖﻫﺎی ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻧﺪهﻫﺎ را ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر  ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﺮده  و وﻇﺎﻳﻒ راﻧﻨﺪه را ﺑﺨﺼﻮص اﻓﺮادی را ﻛﻪ ﻋﺎدت زﻳﺎد ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ دﻧﺪهﻫﺎ دارﻧﺪ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣیدﻫﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻻزم ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ راﻧﻨﺪه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ  ﻣﻬﺎرت ﺧﺎص  راﻧﻨﺪﮔی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ، اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ  ﻣﻘﺎوﻣﺖ  ﻣﺴﻴﺮﺣﺮﻛﺖ،  در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ﺗﻌﻮﻳﺾ دﻧﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﻛﺎر اﻧﺠﺎم میﺷﻮد .در ﺧﻮدروﻫﺎﻳی ﻛﻪ دارای ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ  ﻣﻌﻤﻮﻟی ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻳﺎ ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕی ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮخ ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص در  ﺻﻮرتی  ﻛﻪ  راﻧﻨﺪه ﻫﻢ ﻣﻬﺎرت ﻛﺎﻓی ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﻬﻼك ﺳﺮﻳﻊ ﺧﻮدرو میﺷﻮد در ﺣﺎﻟی ﻛﻪ در ﺧﻮدرو ﻫﺎی ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ، راﻧﻨﺪه ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ دﻧﺪه ﻫﺎ و ﭘﺪال ﮔﺎز ﺑﺮای راﻧﺪن ﺧﻮدرو ﻧﻴﺎز دارد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻟﺬت راﻧﻨﺪﮔی را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.برچست ها : ,,,,
نظرات : 0 بازدید : 25
     
print

دانلود پروژه کاربرد یاتاقان های مغناطیسی
برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

شامل:فصل اول: ظهور یاتاقان مغناطیسی

         اساس کار یاتاقان مغناطیسی

           سیستم های کنترل

            ملاحظات طراحی

           کاربردهای مختلف

فصل دوم: اصول و مبانی یاتاقان مغناطیسی

 یاتاقان های مغناطیسی

 اجزای یاتاقان مغناطیسی و عملکرد هر یک

 یاتاقان ها وو سنسورها

 سیستم کنترل

 الگوریتم کنترل

فصل سوم: مزایا و محدودیت ها

 قابلیت اعتماد بالا

 پاکیزگی

 کاربرد در سرعت های بالا

 کنترل موقعیت و ارتعاشات

 شرایط خاص

 طراحی ، ارتقا و آزمایش دستگاهها

 عیب یابی ماشین / ماشین های هوشمند

فصل چهارم: یاتاقان های مغناطیسی چگونه کار می کنند

 یاتاقان های شعاعی

 یاتاقان های کف گرد

فصل پنجم: ماهیت سیستم کنترل

 سنسورها

 کنترلر

 تقویت کننده ها

فصل ششم: سیستم کنترل چگونه کار می کند

 کنترلر

 فیلتر پایین گذر

 صفر ها و قطب های اضافی

 فیلترهای notch

 مجاورت سنسورها

فصل هفتم: خصوصیات دینامیکی روتور

فصل هشتم: یاتاقان کمکی

فصل نهم: کنترل تطبیقی ارتعاشات

 خصوصیات کنترل تطبیقی ارتعاشات

 فرایا و فواید کنترل تطبیقی

فصل دهم: کاربردها

 صنایع هوایی _ دفاعی

 توربین های گاز و سانتریفیوژها

 کمپرسورها

 تولید انرژی توزیعی

 ژنراتوهای سرعت بالا

 ماشین های ابزار

 واحد تست و آزمایش

تجهیزات خلاءبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات : 0 بازدید : 30
     
print

دانلود مقاله کنترل کیفیت در سایپا برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

جزئیات و دانلود


نکات کلیدی: كیفیت محصول

 تامین نیازهای مشتریان 

قیمت و كیفیت 

ورود خودرو به ایران

تاریخچه شركت سایپا 

نظریه ها و روش های موجود در كنترل كیفیت فرآیند

مراحل فرآیند تولید در سایپا 

تعیین كیفیت فرآیند تولید 

جمع بندی و نتیجه گیری برچست ها : ,,,,,,,,,
نظرات : 0 بازدید : 42
     
print

دانلود گزارش های مربوط به پایپینگ و صورت وضعیت و ...


برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

نکات کلیدی:


ارائه گزارش پایپینگ وصورت وضعیت  (گزارش رنگ، فیتینگ، جوش، برش و...) و کلیه ی گزارش های مربوط به پایپینگ در قالب پنج فایل اکسل 


برچست ها : ,,,,,,
نظرات : 0 بازدید : 31
     
print

دانلود بررسی جریان اطراف استوانه با مقطع دایره ای

برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

جزئیات و دانلود


کلمات کلیدی:جریان دو بعدی 

 تراکم پذیر سیال 

اطراف یک استوانه

نرم افزار فلوئنت 

معادلات ناویر استوکس و انرژی 

دستگاه مختصات دکارتی 

منحنی الخط منطبق 

روش همگرایی 

سیلندر مثلثی 

گردابه ها 

تاکو ناکاگاوا 

 پایداری یک سیلندر مربعی برچست ها : ,,,,,,,,,,,
نظرات : 0 بازدید : 20
     
print

دانلود آموزش نرم افزار متلب

برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

جزئیات و دانلود
شامل:آموزش بسیار مقدماتی MATLAB

ملزومات و پیش نیازهای آموزش MATLAB

اجرای دموها 

اجرای نرم افزار MATLAB 

ساخت متغیر 

استفاده از help 

عملیات ریاضی ماتریس ها 

ماتریس ها 

ترسیم داده ها نمودارهای  بعدی

انجام عملیات روی ماتریس ها

نمودارهای/ بعدی 

نمودارهای  بعدی

خطایابی برنامه ها 

تابع 

ربات مسیریاب توسط پردازش تصویر

آشنایی با Matlab و Image Processing Toolbox

افزایش کنتراست تصویرکلمات کلیدی:Matlab 

نرم افزار

 ماتریس ها 

آزمایشگاه ماتریس

 مهندسان 

C++

Java 

Toolbox 

مهندسی برق برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات : 0 بازدید : 29
     
print

دانلود پاور پوینت سنسور های صنعتی و ابزار دقیق

رشته مکاترونیک دانلود


برچست ها : ,,,,,,,,,
نظرات : 0 بازدید : 30
     
print

دانلود مقاله تحلیل و طراحی مدار هیدرولیکی دستگاه پرس هیدرولیک

دانلود
مقاله شامل:


شیر کنترل جهت حرکت DIRECTIONAL CONTROL VALVE DCV

گزارش کامل با ذکر محاسبات و نرم افزار Automation studio 

منبع قدرت  HYDRAULIC PUMP

پمپ هیدرولیکی 

شیر اطمینان  RELIEF VALVE

فیلتراسیون

انتخاب ابعاد و پارامتر های دیگر سیلندر هیدرولیک

سیلندر هیدرولیک  HYDRAULIC CYLINDER

 جنس میله ی پیستون 

 سیستم آببندی   SEALING SYSTEM

 محاسبات و آنالیز طرح 

 روغن مورد استفاده

 محاسبات مربوط به دبی برگشتی از سیلندر به مخزن در حرکت رو به پایین و بالا

 محاسبات مربوط به سرعت سیلندر در حرکت رو به جلو و رو به عقب

 OVERALL EFFICIENCY

 محاسبات مربوط به پمپ

 محاسبه ی سرعت متوسط جریان در خط ورودی و خروجی پمپ 

 محاسبه توان الکتروموتور مورد نیاز

 مدار هیدرولیکی و تفسیر عملکرد آن 

 تعیین نوع جریان

 توقف حرکت به منظور توقف در یک وضعیت خاص

 حالت حرکت سیلندرپرس به پایین

 تحلیل گرافی 

 حرکت سیلندر به سمت بالا 

 سیلندر هیدرولیک

نموداری

 وضعیت خنثی

 حرکت رو به پایین سیلندر

 شمای کلی مدار 

 حرکت رو به بالا منابع و مراجعبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
نظرات : 0 بازدید : 63
     
print