دانلود اثر شدت جریان بر نشت ذرات درمحیط های متخلخل


برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

کلمات کلیدی:


جریان كفی یا صابونی در محیط های متخلخل ناهمگن

 طرز عمل دستگاههای آزمایشگاهی

 لایه های غیر مرتبط 

 تزریق پوسته ای ناهمگن 

 لایه های مرتبط پوسته تزریقی ناهمگن

 لایه های غیر مرتبط 

تزریق به پوسته همگن

 لایه های مرتبط ، پوسته تزریقی همگن

تأثیر رسوب آسفالتین بر نفوذپذیری سنگ مخزن

آزمایشها

 نصب آزمایشگاهی

محیط متخلخل

پمپها

سیلندرها

خطوط انتقال و رابط ها

 نحوه انجام آزمایشها

 پركردن سیاندرها

 شستشوی سیستم

 خشك كردن سیستم

 تخلیه كامل سیستم

 اندازه گیری حجم فضای خالی

 اندازه گیری میزان نفوذ پذیری

 تهیه و تزریق نمونه

 تعیین نفوذ پذیری سیستم بر حسب زمان در شدت جریانهای مختلف

فصل چهارم  نتایج آزمایشها 

رژیمهای جریانی

حالت گذرا Transition state

حالت نیمه پایا Quasisteady state

حالت متوالی بسته شدن Continuous plugging state

 تأثیر شدت جریان بر نفوذ پذیری

 لوله متخلخل نازك Slim tube

فصل پنجم  مدلسازی و شبیه سازی 

شرح كلی

تئوری اضافه بر سطح Surface wxcess theory

 تئوری تعمیم یافته گرویس بك و كولینس Gruesbeck&Collins

 مسیرهای  P 

 مسیرهای np 

 روابط دینامیكی و موازنه جرم

 شبیه سازی Simulation

 منوی برنامه

 پارامترهای آزمایشگاهی

 پارامترهای قابل تنظیمبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,