دانلود بررسی ماشین مخصوص موتورهای تک فازبرای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

نکات کلیدی:


فصل  موتورهای القاء یكفاز
 ساختمان و طرز كار موتورهای القاء یكفاز  
 تئوری میدان دوگانه دوار  
تئوری میدانهای متقاطع
 موتور القاء یكفاز با راه اندازی خودبخود  
 موتور القاء با راه انداز خازنی 
 محاسبات سیم بندی موتورهای یكفاز با سیم بندی استارت موقت  
 محاسبه تعداد دور كلافهای موتورهای یكفاز 
انواع موتورها با خازن راه انداز 
 موتور خازنی
 موتور خازنی تك مقدار
موتور خازنی دو مقدار    
 موتورهای یكفاز با قطب چاكدار 
فصل  موتورهایی كه از طریق رتور راه اندازی می شوند 
 موتور های ریپولسیونی  دفعی  
ساختمان موتور ریپولسیون  
 اصل ریپولسیون
 موتور ریپولسیون جبرانی
 موتور القاء با راه انداز ریپولسیون
 موتور القاء  ریپولسیون 
 موتور هایی سری جریان متناوب 
 موتور اونیورسال 
 موتورهای سنكرون یكفاز بدون تحریك
 موتور مقاومت مغناطیسی
 موتور سنكرون پسماندی 


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,