دانلود تحلیل فضایی و مکانی تغییرات کاربری اراضی شهری

برای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

جزئیات و دانلود
خلاصه


باتوجه به بررسی تک تک کاربری های زمین درسطح منطقه ونواحی مختلف وبرآوردسطح کمبودنیازمند یهای کلی درسطح منطقه اولویت بندی با خدماتی چون کاربری های فرهنگی مذهبی،درمانی ، ورزشی ، اداری ،تاسیسات وتجهیزات شهری وتجاری می باشدکه بیشترین کمبود را نیز درسطح نواحی دارند بنابرین می توان با استفاده از کاربری اراضی بایرچشم پوشی کردن وانتقال اراضی صنعتی ونظامی واختصاص آن به کاربری خدماتی وافزایش طبقات ساختمانی کاربری خدماتی ، بالا بردن تراکم درواحد سطح کمبود خدمات رفاهی منطقه راجبران نمود.


کلمات کلیدی:محیط شهر 

برنامه ریزی شهری 

 مفهوم زمین 

 محتوای طرح كاربری زمین 

 محله‌ها و ناحیه‌های شهری 

 ناحیه 

 برنامه‌ریزی شهری 

 برنامه‌ریزی 

 انواع مناطق 

 منطقه 

 فرایند برنامه‌ریزی كاربرد اراضی 

 برنامه ریزی كاربری اراضی شهری 

 تعریف مدیریت 

 اصول طبقه‌بندی كاربری اراضی شهری 

 محتوا و روش تهیه طرح‌های جامعه و تفصیلی در ایران 

 مدیریت شهری 

 طرح جامع شهر 

 طرح هادی شهری 

 پیشینه مطالعات كاربری زمین 

 طرح تفصیلی 

 پیشینه‌ی مطالعات كاربری زمین در ایران 

 پیشینه مطالعات كاربری زمین در دنیا 

 پیشینه‌ی برنامه‌ریزی كاربری زمین در منطقه  

 كاربری زمین در قاره‌های مختلف جهان 

 نظریه نوگراها 

 نظریه هاومدل‌های توزیع كاربری اراضی 

 نظریه‌های مبتنی بر اقتصاد شهر 

 نظریه سلامت روان 

فصل سوم : مطالعات اكولوژیكی 

 نتیجه‌گیری 

 موقعیت طبیعی 

 مقدمه 

 ویژگیهای عمومی زمین شناسی منطقه  

 موقعیت جغرافیایی 

 زلزله خیزی 

 آبهای زیرزمینی 

 ژئومورفولوژی 

 مهمترین گسله‌ ها در گستره تهران و پیرامون منطقه 

 موقعیت منطقه از نظر سیل گرفتگی و آب گرفتگی 

 توپوگرافی و شیب منطقه 

 آب و هوا 

 مطالعات آب و هوا شناسی 

 رطوبت نسبی 

 میزان بارش 

 روزهای بارانی 

 روزهای یخبندان 

 باد 

 درجه حرارت 

 عوامل مهم و تاثیر گذار بر روند تحولات كالبدی منطقه 

 مطالعات تاریخی و بررسی روند گسترش كالبدی منطقه

 مقدمه 

 مطالعات جمعیتی منطقه 

 توزیع سنی و جنسی جمعیت 

 روند تحولات جمعیت 

 میزان باسوادی و سطح سواد جمعیت 

 پراكندگی و تراكم نسبی جمعیت 

 ویژگیهای اقتصادی 

 مهاجرت در منطقه 

 پیش‌بینی جمعیت منطقه 

 وضع فعالیت جمعیت 

 شبكه جمع آوری فاضلاب 

 تاسیسات زیربنایی 

 سیستم دفع آبهای سطحی 

 قنوات 

 گاز و فرآورده‌های نفتی 

 مخابرات

 شبكه آبرسانی 

 خطوط انتقال نیرو و شبكه توزیع 

فصل چهارم : بررسی و تحلیل تغییرات كاربری زمین در منطقه 

 نتیجه‌گیری 

 تقسیمات داخلی منطقه 

 مقدمه 

 كاربری زمین در منطقه 

 استانداردهای كمی شهرسازی 

 كاربری تجاری 

 كاربری مسكونی 

 كاربری بهداشتی و درمانی 

 كاربری آموزشی 

 كاربری فرهنگی – مذهبی 

 كاربری اوقات فراغت 

 فضای سبز شهری 

 كاربری ورزشی 

 كاربری اداری ، انتظامی ، نظامی 

 اراضی خدمات پذیرایی و جهانگردی 

 كاربری حمل و نقل 

 كاربری تاسیسات و تجهیزات شهری 

 كاربری شبكه 

 كاربری صنعتی 

 كاربری اراضی بایر 

 كاربری مسیل و حریم مسیل 

 ارزیابی سطوح و سرانه 

 كاربری حریم شبكه برق 

 بررسی تغییرات كاربری‌های مختلف منطقه با تاكید بر كمیسیون ماده پنج 

 بررسی اجمالی از تغییرات كاربری اراضی منطقه  

 نیازمندی‌های كنونی زمین در نواحی شش گانه منطقه 

 بررسی تراكم ساختمانی در كاربریها 

 تحلیلی از قیمت اراضی و تغییرات كاربری درنواحی مختلف 

 تحلیلی از عوامل اقتصادی بر تغییرات كاربری اراضی 

 نتیجه‌گیری 

 تحلیلی از نقش مدیریت شهری در تغییرات كاربری اراضیبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,