دانلود مقاله دستگاه اندازه گیری مختصات CMMبرای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

شامل:

فصل اول : مقدمه
 اندازه گیری 
  نیاز به اندازه گیری
فصل دوم : دستگاه اندازه گیری مختصات  cmm  
 مقدمه 
 تاریخچه 
 اجزای تشکیل دهنده cmm 
 سازه مکانیکی 
 نرم افزار cmm 
 پرابها 
 کالیبراسیون 
 شرایط محیطی 
فصل سوم : مقدمه ای بر فناوری نانو
  تاریخچه فناوری نانو
 روشهای ساخت نانو مواد
 فرآوری مکانیکی 
 آسیاب های مکانیکی 
 آلیاژ سازی مکانیکی 
 عوامل موثر در آسیاب مکانیکی 
 آسیاب های گلوله ای با انرژی زیاد
 آسیاب های گلوله ای سیاره ای 
 آسیاب های گلوله ای لرزشی 
 تصادم گلوله – پودر – گلوله 
 الکترو ریسندگی 
 قوس الکتریکی 
 روش کار 
 رسوب دهی فاز بخار
 رسوب دهی شیمیایی بخار 
 رسوب دهی فیزیکی بخار 
 پاشش حرارتی 
 روش سل ژل 
 مهمترین کاربردها 
 کاربرد در خودروسازی 
فصل چهارم : روش های اندازه گیری نانو مواد
 تاریخچه 
 اسپکتروسکوپی الکترون اوژه 
 پراش اشعه ایکس 
 آنالیز بر مبنای یون
 طیف سنج رامان 
 اصول کار 
 ساختمان دستگاه 
 کاربردها 
 طیف سنجی جرمی  
 سیستم باریکه یونی 
 اصول کار
 کاربردها
 دستگاه طیف سنجی مادون قرمز
 رزونانس مغناطیسی هسته
 پراکندگی بازگشتی رادرفورد 
 اصول فیزیکی 
 تجهیزات مورد استفاده
 مزایا و معایب 
 کاربردها  
 طیف‌سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز
 تئوری 
 تجزیه کیفی 
 کاربردها 
 طیف نگاری الکترونی برای آنالیز شیمیایی
 کاربردها
 نمونه ها
 محدودیت ها  
 مدت زمان آنالیز 
 میکروسکوپ الکترونی عبوری 
 میکروسکوپ الکترونی روبشی 
 میکروسکوپ الکترونی روبشی محیطی 
فصل پنجم : نانو cmm ها
 مقدمه 
 میکروسکوپ نوری میدان نزدیک روبشی 
 میکروسکوپ روبشی تونلی 
 مقدمه 
 نگاهی اجمالی بر عملکرد میکروسکوپ روبشی تونلی  
 روش های مبتنی بر استفاده مستقیم از STM در تعیین مشخصات سطوح
 مد جریان ثابت 
 مد ارتفاع ثابت 
 مد نقشه برداری از تابع کار سطح  
 تعیین نقشه چگالی حالات الکترونها 
 مد سنجش نقشه ترازهای انرژی ارتعاشی الکترونها 
 میکروسکوپ نیروی اتمی 
 مقدمه 
 نحوه عملکرد 
 آشکار سازی جهت گیری تیرک 
 هندسه تیرک 
 سوزن ها 
 نحوه برهمکنش سوزن با سطح 
 مدهای مختلف AFM 
 مدهای تماسی 
 مد نیرو ثابت 
 مد ارتفاع ثابت 
 روش های شبه تماسی 
 مد دامنه ثابت 
 مد تصویر برداری از اختلاف فاز
 کاربردها 
 مطالعة فرآیندهای اصطكاكی و تحول ادوات تحت اصطكاك در ابعاد نانومتر 
 متالوژی و خوردگی فلزات 
 غشاها و فیلتر ها 
 كنترل كیفیت و بررسی میزان نقصهای سطحی در واحدهای حافظة مغناطیسی
 نانو CMM 
 مقدمه 
 ایده های اولیه  
 فاکتور های مختلف ماشین NANO CMM 
 ویژگیهای ماشین نانو CMM
 مقیاس
 محرک
 میز 
 نانو پراب 
 پراب NPL 
 پراب فنر سه برگی 
 پراب PTB 
 پراب METAS
 پراب فیبر نوری PTB 
 پراب فیبر نوری MITUTOYO 
 مواد بکار برده شده 
 پیشرفت های صورت گرفته در زمینه نانو CMM ها 
 نانو CMM موازی با مکانیزم سه درجه آزادی 
 استفاده از مفاصل مغناطیسی کروی 
 توسعه سیستم نانو پراب در دانشگاه توکیو  
 آنالیز و تحلیل اجزای ماشین نانو CMM
 ساختمان ماشین 
 آنالیز تنش 
 آنالیز رسانش گرمایی 
 آنالیز دفرمه شدن گرمایی 
 آنالیز سوزن پراب تماسی 
 بررسی میزان جابجایی در اثر نیرو 
 آنالیز توزیع تنش در نوک سوزن در اثر نیروی ماکزیمم 
 بررسی تغییر شکل پلاستیک پس از برداشتن بار 
 نتایج و پیشنهادات 
پیوست : تصاویر ، نمودارها و جداول 
 تصاویر مربوط به فصل دوم 
 تصاویر مربوط به فصل چهارم 
 تصاویر مربوط به فصل پنجم 
مراجع 
 مراجع فارسی 
 اینترنت 
 مراجع لاتینبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,