دانلود مقاله مهندسی بافتبرای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

نکات کلیدی:

تاریخچه

● نانو ربات های نظافتچی sweeping vehicle

کاربردهای نانوفناوری در زمینه ی مهندسی رفتارهای سلول

رویکرد اول

کنترل ساختار و عملکرد در مهندسی بافت

 اسکفولد داربست در مهندسی بافت

فرآورده ماتریکس خارج سلول شامل

کاربردهای اسکفولدها

سیستم های بیوراکتوری

استفاده از بیوراکتورها در مهندسی بافت

انتشار فضایی

مهندسی بافت از دیدگاه آکادمیک

بیوراکتورهای فلاسک چرخان

بیوراکتورهای فشردگی Compression

بیوراکتورهای فشار هیدروستاتیک

چرا مهندسی بافت؟

● خود منتاژی Self assembly

● الگوسازی patterning

● اسکفولدهای هوشمند Smart Scaffold

● نانو حسگرها nanosensor

● انتقال دارو Drug Delivery

 راهکارهای تولید بافت

رویکرد دوم

مهندسی بافت

اجزای اصلی مهندسی بافت

ویژگی های یک اسکافولد ایده آل

هیدروژل های قابل تزریق Injectable hydrogel

تکنیک های ساخت اسکفولد

اصول طراحی بیوراکتورها

تحریکات مکانیکی

انواع بیوراکتورها در مهندسی بافت

بیوراکتورها با دیواره چرخشی

بیوراکتورهای کرنشی Strain

بیوراکتورهای جریان پرفیوژن

مهندسی بافت چیست؟

اجزای اصلی دخیل در مهندسی بافت

کاربردهای فناوری نانو در مهندسی بافتبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,