دانلود پروژه کنترل کیفیت

كیفیت چیست ؟ 

 

این کتاب شامل:

مشتریان

        آشنایی با واحد مربوطه

درصد تأمین نیاز بازار

محصولات

طراح های در دست اجرا

وضعیت فروش

دانش فنی و همکاریهای تکنولوژیکی

امکانات آزمایشگاه

ادبیات موضوعی

گواهی های سیستم کیفیت

کارآیی و اثربخشی کیفیت

·        کنترل کیفیت

تعریف کیفیت از دیدگاه فلسفی

مفاهیم و تعاریف کیفیت

سایر تعاریف

تعریف کیفیت مبتنی بر محصول

رقابت در ابعاد کیفیت

ابعاد کیفیت

دوران بازرسی

اعصار کیفیت در آمریکا

تضمین کیفیتqa

کنترل کیفیت آماری

مدیریت کیفیت استراتژیک

کنترل کیفیت فراگیری

ابزار مدیریت

تکامل روش شناسی

بهبود تدافعی

کنترل فرآیند

پیشینه مدیریت کیفیت

بهبود تهاجمی

نمودار ساختار عمومی مدیریت کیفیت

تاریخچه سیستم های کیفیت در ایران

آشنایی با مفاهیم کلیدی در فرهنگ T.Q.M

سیر تحولی مفاهیم کیفیت

سطوح قابل قبول کیفیت

هدف اساسی مدیریت کیفیت فراگیر

شاخص های رقابتی

هزینه کیفیت

جمع بندی

اصول حاکم بر سیستم های مدیریت کیفیت

تاریخچه تأسیس سازمان بین المللی استاندارد     Iso

کلیات

ارتباط ISO با ISO

استاندارد بین المللی ایزو

استاندارد بین المللی ایزو

نگرش فرآیندی

عناصر مدیریت کیفیت و سیستم کیفیت

سازگاری با سایر سیستم های مدیریت

شرکتهای گواهی دهنده

استاندارد بین المللی ایزو

نگرشی به روند کار د رکانادا

استانداردهای سری ISO از گفتار تا عمل

نتیجه گیری و پیشنهاد

استقبال جهانی از استانداردهای سری ISO

 اجرا در سازمان

عملکرد استرالیا در زمینه استانداردهای سری ISO

اهداف

منابع و مأخذ

مراجع و مأخذ

         روش اجرایی بازرسی و ازمون و تعیین وضعیت آن

روش اجراء

دامنه و کاربرد

        دستورالعمل چراغ جلو

تعاریف

جدول عیوب ظاهری با ذکر مسولیت هر ایراد ایراد سازنده یا مشتری                                                        

سوابق کیفیت

جدول کلی عیوب ظاهری

دستورالعمل کنترل ظاهری قطعه

شرح ایرادات و اقدامات اصلاحی

 دستورالعمل کار با دستگاه و روش تست عملکردی

         پیشنهادات

        اقدامات اصلاحی روی چراغ جلو پژو

كارآئی و اثربخشی كیفیت

 پیشنهادات و انتقادات

 کنترل کیفیت


خرید


 


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,