دانلود پکیج مقالات رشته عمرانبرای مشاهده جزئیات و دانلود روی لینک زیر کلیک نمائید:

شامل:


مقاله اثر سازه بر استعداد روانگرایی ناشی از موج در نهشته های ماسه ای بستر دریا 8 صفحه

مقاله انتخاب پالاینده دینامیکی مناسب برای خاکهای دانه ای اشباع با استفاده از نتایج ازمایشات میز لرزان 6 صفحه

مقاله براورد پارامترهای شکست سدهای خاکی با استفاده از شبکه های مصنوعی 8 صفحه

مقاله تاثیر بارگذاری جرمی و زمان ماند بر کارایی بیوفیلتراسیون در حذف متانول 9 صفحه

مقاله تاثیر پارامترهای مختلف خاک و شمع در تغییر مکانهای ناشی از بارهای افقی 8 صفحه

مقاله تاثیر خواص پلاستیک لای ههای روسازی راه در ضریب بار هم ارز 9 صفحه

مقاله تاثیر دال بتنی بر سختی، شکل پذیری و مقاومت نهایی قابهای مرکب مهار بندی نشده فولاد-بتن 8 صفحه

مقاله تاثیر سازه های هیدرولیکی بر پارامتر زمان تمرکز 7 صفحه

مقاله تاثیر عرض مجرای رسو بشوی سدهای انحرافی بر رسو بشوئی 8 صفحه

مقاله تاثیر فرسایش سواحل در ایجاد ناپایداری شیب های طبیعی، مطالعه موردی در حوزه ابخیز دماوند 8 صفحه

مقاله تاثیر نوع فیلر بر خواص مکانیکی و دوام بتن اسفالتی روسازیها 8 صفحه

مقاله تامین اکسیژن خالص توسط جلبک در تصفیه فاضلاب 10 صفحه

مقاله تحلیل اثر متوسط تابع شیب در محاسبه فاصله دید توقف قوسهای قائم محدب 8 صفحه

مقاله تحلیل اقتصادی نیروگاههای ابی کوچک 10 صفحه

مقاله تحلیل اندرکنش دینامیکی غیرخطی خاک شمع و روسازه در خاک رسی 8 صفحه

مقاله تحلیل پایداری شیب های خاکی غیر اشباع تحت بارندگی (رانش زمین) 8 صفحه

مقاله تحلیل جریان غیر ماندگار در خطوط لوله ناشی از توقف ناگهانی پمپ 8 صفحه

مقاله تحلیل خطر لرز های و تهیه طیف خطر یکنواخت جهت پل در دست احداث راه اهن مسیر قزوین – رشت - انزلی 9 صفحه

مقاله تحلیل رفتار دیوار حائل انعطا فپذیر با در نظر گرفتن اندرکنش ان با خاک غیر چسبنده 8 صفحه

مقاله تحلیل روسازیهای انعطاف پذیر بروش ساده وکاربرد ان در طرح روکش 8 صفحه

مقاله تحلیل سیستم ثانویه با میرایی متناسب تحت اثر مولفه های چندگانه زلزله با روش مد تغییر مکان 24 مقاله صفحه

مقاله تحلیل عددی تراوش در محیطهای خاکی غیر اشباع 9 صفحه

مقاله تحلیل عدم قطعیت پروفیل سطح اب رودخانه بمنظور بررسی قابلیت اعتماد سیل بندها 12 صفحه

مقاله تحلیل غیر خطی تیرهای بتن ارمه تحت اثر پیچش و خمش با استفاده از روش اجزای محدود 9 صفحه

مقاله تحلیل لرزه ای تونلها با المانهای نامحدود دینامیکی 9 صفحه

مقاله تحلیل لرزه ای دیوارهای اببند بتن پلاستیک در سدهای خاکی 6 صفحه

مقاله تحلیل مسائل استاتیکی و دینامیکی در ژئو تکنیک به کمک المانهای نامحدود 9 صفحه

مقاله تخمین افت انرژی روی سرریز پلکانی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی 9 صفحه

مقاله تخمین خبره ضریب شد تجریان سرریزهای لبه تیز زاویه دارمستطیلی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی 8 صفحه

مقاله تخمین هدایت الکتریکی و سولفات موجود دراب زیرزمینی مشهد با استفاده از روش کریجینگ 8 صفحه

مقاله تخمین هوشمند دبی جریان زیربحرانی در شیب شکن قائم مستطیلی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی 9 صفحه

مقاله رفتار خاکهای دو لایه ای تحت اثر ابر تراکم (تراکم دینامیکی) 7 صفحهبرچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,